• Top slideshow
  • Top slideshow

Ponuka služieb

  • Vyhodnotenie súčasného stavu poistenia klienta ako podnikateľského subjektu, a to tak z pohľadu rizík, s ktorými je klient konfrontovaný, ako i správneho výberu poistných produktov, spôsobu určenia hodnoty poisteného majetku, limitov plnenia pre poistenie zodpovednosti za škodu a pod. - poisťovací audit
  • Spracovanie rizikovej správy o poisťovanom majetku a aktivitách klienta a následné spracovanie poistného programu klienta
  • Výberové konanie medzi poisťovňami s cieľom dosiahnutia optimálnej štruktúry poistných produktov a poisťovne, resp. poisťovní - návrh riešenia štruktúry poistných produktov a zmlúv
  • Zabezpečenie vypracovania a priebežnej aktualizácie poistných zmlúv klienta ako aj dohľad nad správnym zaistením dojednaných rizík.
  • Jednanie v mene klienta s poisťovňami a vedenie celkovej agendy a korešpondencie súvisiacej so vzťahom klienta a poisťovne/ poisťovní.
  • Aktívny dozor a poradenstvo pri likvidácii poistných udalostí.
  • Poradenstvo v oblasti poisťovníctva vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa spoločnosti – risk manažment.