• Top slideshow
  • Top slideshow

Odmeňovanie sprostredkovateľa poistenia

Služby poskytované spoločnosťou Lottery Brokers, s r.o. sú pre klientov poskytované zdarma. Spoločnosť Lottery Brokers, s r.o. je odmeňovaná poisťovňou formou provízie, nakoľko preberá na seba veľkú časť práce poisťovne ako napr.
  • analýza a spracovanie rizikovej správy o poisťovaných rizikách
  • dojednanie a správa poistnej zmluvy
  • spolupráca pri likvidácii poistnej udalosti
Vstupom sprostredkovateľa poistenia do poistného vzťahu klient – poisťovňa sa v žiadnom prípade nenavyšuje výška súčasného poistného. Naopak vstupom sprostredkovateľa poistenia do poistného vzťahu, analýzou súčasného stavu poistenia a vytvorením konkurečného prostredia pre poisťovne sa vytvára priestor pre úsporu na poistnom.

Nezávisle od poisťovní Lottery Brokers, s r.o. poskytuje klientom ďalšie nasledovné bezplatné služby:
  • poisťovací audit existujúcich poistných zmlúv klienta
  • výberové konanie medzi poisťovňami s cieľom výberu najoptimálnejšieho riešenia poistenia
  • spracovanie poistného plánu a kalkulácia rentability poistných produktov
  • analýza a monitoring poistného trhu SR