• Top slideshow
  • Top slideshow

Etický kódex sprostredkovateľa poistenia

Všeobecné zásady spolupráce:
  • Lottery Brokers, s.r.o. v plnej miere rešpektuje pravidlá hospodárskej súťaže a obchodných zvyklostí, vyvaruje sa používania nepravdivých a ohováračných výrokov o svojich konkurentoch
  • Lottery Brokers, s.r.o. sa pri svojej činnosti vyvaruje akýchkoľvek sktivít, ktoré by mohli narušiť dôveru klientov a vyvolať skreslený dojem o poskytnutých službách
  • Lottery Brokers, s.r.o. dodržuje obozretnú personálnu politiku a dbá o výchovu a profesný rast zamestnancov

Zásady správania sa zamestnancov Lottery Brokers, s.r.o.:
  • zamestnanci Lottery Brokers, s.r.o. sa vyvarujú takých činností, ktoré by predstavovali konflikt vlastných záujmov a záujmov Lottery Brokers, s.r.o.  ako aj záujmov poisťovníctva
  • zamestnaci Lottery Brokers, s.r.o. dodržujú obchodné tajemstvo, a to aj po ukončení pracovného pomeru v spoločnosti Lottery Brokers, s.r.o.
  • v záujme zvyšovania si svojej odbornosti dbajú o priebežné osvojovanie si noviniek v oblasti poisťovníctva ako aj pracovných postupov pri riešení požiadaviek klientov

Zásady správania sa Lottery Brokers, s.r.o.voči klientom:
  • záujem klienta je vždy vyšší ako záujem Lottery Brokers, s.r.o.
  • zamestnanci dodržujú zásady mlčanlivosti o informáciách získaných o klientoch počas výkonu činnosti
  • Lottery Brokers, s.r.o.. poskytuje úplné, pravdivé a zrozumiteľné informácie o poisťovniach, poistných produktoch a poskytovaných službách